Home Databanken VTB

Kölker, A.J. Molens in de banne Uitgeest. Uitgeest : Sticht. Uitgeester en Akersloter Molens, 1990. 150 p.
ISBN 90 9003749 7

signatuur
3966
I.10 c7 E 65
Kölker

trefwoorden
molen(Nederland, Noord-Holland, Uitgeest)

auteur
Kölker, A.J.