Home Databanken VTB

Molen, S.J. van der. Yn Fryslans Sudeasthoeke logje moandei de peaskebulten wer. De Fryske walden slute har by dit brumker oan yn greate krite fan Nederlan en Westdutsklan. En onthjoed de dei te libbet dizze folklore der as in hart. In: Frysk en frij: 17:3 (1961) 3

signatuur
F 140

trefwoorden
pasen(Nederland, Friesland)
vuur

auteur
Molen, S.J. van der