Home Databanken VTB

Riemersma, Tr. Morfology fan in trijetal folksferhaaltypen yn 'e samling folksferhalen fan Ype Poortinga. Amsterdam/Kiel : St├║dzjerjochting Frysk Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam/Fach Friesische Philologie Universit├Ąt Kiel, 1988. 227 p.
ISBN 0920 3028

signatuur
3983
I
Riem

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
Poortinga, Ype

auteur
Riemersma, Tr.