Home Databanken VTB

Frysk, from en frij; in oantal aspekten fan leawe en polityk yn Fryslan. Red. W. Bergsma, L.G. Jansma, C.H.A. Verhaar. Ljouwert : Fryske akademy, 1988. p.
ISBN 90 6171 691 8

signatuur
9309
c2
Alg/Frysk

trefwoorden
geloof(Nederland, Friesland)
protestant (p.95-139)
arbeider (p.141-196)
katholiek (p.197-221)
voetbal