Home Databanken VTB

Jaarsma, A.A. Ut it gea fan Sterke Hearke: in kar ut it fersprate wurk fan Dam Jaarsma. Besoarge troch Ph.H.Breuker, J. van der Kooi, J.H. Spahr van der Hoek. Leeuwarden : Fryske akademy, 1987. p.
ISBN 90 6171 666 7

signatuur
3900
VII
Jaarsma 2

trefwoorden
voorloop(Nederland, Friesland) (p.142-144)
dode (p.144-147)
brood (p.147-153)
vrijmetselaar (p.153-157)
moord (p.158-161)

auteur
Jaarsma, A.A.