Home Databanken VTB

Frysk lieteboek. Samling fan alde en nije Fryske sangen mei piano-, oargel- en gitaarbegeleiding. Fersoarge troch musikologyske wurkgroep fan de Fryske Akademy. Boalsert : Osinga, 1979. 164 p.
ISBN 90 6066 352 7

signatuur
3978
1 c2 20e
Lieteboek

trefwoorden
lied(Nederland, Friesland)