Home Databanken VTB

Fan duveldrek nei hoarnestreek : folksferhalen Ășt de doarpen fan Frentsjeradiel. Jetske Bilker ... [et al.]. Leeuwarden : Friese Pers Boekerij, 2009. 151 p.
ISBN 9789033008047

signatuur
3989
c
Fan

trefwoorden
anecdote(Nederland, Friesland)
spotnaam
torenmeter (42)
naloop (49, 59, 94)
dood
spook (51, 106, 128)