Home Databanken VTB

Fan duveldrek nei hoarnestreek : folksferhalen Ășt de doarpen fan Frentsjeradiel. Jetske Bilker ... [et al.]. Leeuwarden : Friese Pers Boekerij, 2009. 151 p.
ISBN 9789033008047

signatuur
3989
c
Fan

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage
genezer (28)
vee
aardstraal
spookhuis (35)