Home Databanken VTB

Breuker, Pieter. Fan poerfrjemd nei oerfrysk: it keatsen yn de Fryske mienskip en kultuer. In: It beaken: 70:1/2 (2008) 55-74

De plaats van kaatsen in de Friese cultuur

signatuur
B 010

trefwoorden
kaatsen(Nederland, Friesland)
sport
beschavingsoffensief

auteur
Breuker, Pieter