Home Databanken VTB

De Aktuele Steat fan Fryslân . Red. Piet Hemminga. Ljouwert : Fryske Akademy, 2001. 248 p.
ISBN 90 6171 927 5

signatuur
3900
XIII. 4 c2
Aktuele

trefwoorden
wonen(Nederland, Friesland)
criminaliteit
vermaak
cultuur