Home Databanken VTB

Drent, Hedzer. Durk en Djoke wurde wier grutter : wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Ljouwert : Fryske Akademy, 1994. 340 p.
ISBN 90 6171 787 6

signatuur
3981
II
Drent

trefwoorden
kinderlectuur(Nederland, Friesland)
spel
religiositeit
jaarkring
feest

auteur
Drent, Hedzer