Home Databanken VTB

Fryslan sjongt en spilet : samling fan âlde en nije Fryske sangen mei piano- en oargelbegelieding. Musikologyske Wurkgroep fan de Fryske Akademy. Leeuwarden : Osinga, 1996. 272 p.
ISBN 90-3301-474-2

signatuur
3978
1 c2 20e
Fryslan

trefwoorden
lied(Nederland, Friesland)