Home Databanken VTB

Aarne, Antti. The types of the folktale : a classification and bibliography : Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen. 2nd rev, 4th pr.
1e dr. 1961.
. Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1987. 588 p.
ISBN 951-41-0132-4

signatuur
3984
II
Aarne-Th

trefwoorden
volksverhaal
classificatie
bibliografie

auteur
Aarne, Antti