Home Databanken VTB

Folkertsma, Paulus. Muzyk klinkt yn myn hert : de sololieten fan Paulus Folkertsma (1901-1972). Red. Dirk H. Meyer, Bob Pruiksma, Bernard Smilde, Beart Oosterhaven. Ljouwert/Leeuwarden : Fryske Akademy [etc.], 2001. 174 p.
ISBN 90 6171 924 0

signatuur
3978
1 c2 20e
Folkertsma

trefwoorden
Paulus Folkertsma(Nederland)
lied

auteur
Folkertsma, Paulus