Home Databanken VTB

Breuker, Philippus. It wurk fan Gysbert Japix
I. Tekst yn facsimile. xi, 469
II-1 en II-2. Oerlevering en untstean. xvi, 631
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
. Ljouwert : Fryske Akademy, 1989. p.
ISBN 90 6171 710 8

signatuur
3978
1 c2 17e
Japix

trefwoorden
Gysbert Japix(Nederland, Friesland)
lied

auteur
Breuker, Philippus