Home Databanken VTB

Oosterhaven, Beart. De fûgel yn dy : 35 jier Fryske folk- en poplietteksten 1969-2004. Frjentsjer : Venus, 2005. 215 p.
ISBN 90 5998 024 7

signatuur
3978
11.2 c2 20e
Oosterhaven

trefwoorden
popmuziek(Nederland, Friesland)
lied
folk
identiteit

auteur
Oosterhaven, Beart