Home Databanken VTB

Visser, M.S.E. De Fryske boer troch de ieuwen hinne. [Ljouwert] : Fryske Kristlike Boeren- en TĂșnkers Boun, [1948]. 110 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3962
X c2
Visser

trefwoorden
boer(Nederland, Friesland)

auteur
Visser, M.S.E.