Home Databanken VTB

Nij Frysk lieteboek. P.J. Troelstra, P.H. de Groot ; op 'e nij biwirke en neigien fen T.E. Halbertsma. 3e útj.
1e dr. 1886. Ljouwert [etc.] : Van der Velde : [etc.], 1916. 180 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c2 20e
Lieteboek

trefwoorden
lied(Nederland, Friesland)
volkslied