Home Databanken VTB

Dykstra, J.W. Waling Dykstra : syn libben en syn wurk. Boalsert : Osinga, 1949. 198, [16] p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
VII
Dykstra 1

trefwoorden
Waling Dykstra(Nederland, Friesland)
lied
volksverhaal

auteur
Dykstra, J.W.