Home Databanken VTB

Assmann, Aleida. Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften. in : Kulturwissenschaften : Forschung, Praxis, Positionen. Hrsg. Lutz Musner, Gotthart Wunberg. 27-45. Wien : WUV, 2002. 355 p.
ISBN 3851146816

signatuur
3900
III.1
Kulturwissenschaften

trefwoorden
herinnering
cultuurwtenschap
herdenking

auteur
Assmann, Aleida