Home Databanken VTB

Geschlecht und materielle Kultur ; Frauen-Sachen, Männer-Sachen, Sach-Kulturen. Hrsg. Gabrielle Mentges, Ruth E. Mohrmann, Cornelia Foerster. Münster [etc.] : Waxmann, 2000. 260 p.
ISBN 3893258132

signatuur
3905
2.3
Geschlecht

trefwoorden
materiele cultuur
vrouw
man
criminaliteit
mode
wonen