Home Databanken VTB

Hendriks, H. In pear aspekten fan de kriminaliteit yn de Fryske Walden yn de 18de ieu. In: It beaken: 48:2 (1986) 84-113

signatuur
B 010

trefwoorden
criminaliteit(1700-1800, Nederland, Friesland)

auteur
Hendriks, H.