Home Databanken VTB

Jaarsma, A.A. Ut it gea fan Sterke Hearke: in kar ut it fersprate wurk fan Dam Jaarsma. Besoarge troch Ph.H.Breuker, J. van der Kooi, J.H. Spahr van der Hoek. Leeuwarden : Fryske akademy, 1987. p.
ISBN 90 6171 666 7

signatuur
3900
VII
Jaarsma 2

trefwoorden
Witteveen, Hearke Tsjerks(Nederland, Friesland)
Hearke, Sterke (p.107-128)
volksverhaal
nachtmerrie

auteur
Jaarsma, A.A.