Home Databanken VTB

Frieswijk, Johan. De suvering fan de Fryske Akademy, 1945-1947. In: De Vrije Fries: 78 (1998) 129-162

signatuur
V 308

trefwoorden
etnologie(Nederland, Friesland)
volkskunde
Fryske Akademy
Wumkes, G.A.
Wiegersma, M.
Poortinga, Ype

auteur
Frieswijk, Johan