Home Databanken VTB

Blom, Gosse. It hurdriden op 'e koartebaan. In oanset ta de kultuerskiednis fan it reedriden yn Fryslân. In: Pompeblêdden: 67:5 (1996) 65-67

signatuur
P 010

trefwoorden
hardrijden(Nederland, Friesland)
schaatsen

auteur
Blom, Gosse