Home Databanken VTB

Jong, Siegbert de, Hindrik v.d. Meer, Sieb Stroosma. Sinteklazeboek. Ferskes en ferhalen. Ljouwert : Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje [Af√Ľk], 1991. 42 p.
ISBN 90-6273-459-6

signatuur
3940
2.1 5-12
Sinteklaze

trefwoorden
Sinterklaas(Nederland, Friesland)
lied

auteur
Jong, Siegbert de, Hindrik v.d. Meer, Sieb Stroosma